Partnerzy

CWEP

Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) to organizacja pozarządowa, założona w 2004 roku przez grupę przedsiębiorców, nauczycieli i działaczy społecznych z Rzeszowa. CWEP współpracuje z firmami i instytucjami edukacyjnymi. Misją CWEP jest podnoszenie jakości szkoleń edukacyjnych na wszystkich poziomach i we wszystkich formach, a także promowanie przedsiębiorczości w celu wspierania integracji każdej grupy społecznej, bez względu na płeć, wiek i pochodzenie etniczne. Celem CWEP jest promowanie i wdrażanie najlepszych rozwiązań, które służą temu celowi. W szczególności, celem jest poprawa dostępności, jakości i skuteczności kształcenia wszystkich ludzi, promowanie i przyczynienie się do kształcenia osób dorosłych, edukacji przez całe życie, e-learningu oraz wykorzystywania nowych technologii w edukacji i przedsiębiorczości. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma partnerami z Europy w celu wzmocnienia pozycji gospodarczej przedsiębiorstw i zapewnia platformę internetową dla firm.

Strona internetowa: www.cwep.eu

EUROSPEAK

Eurospeak Language Schools Ltd, jest prywatną szkołą języka angielskiego, akredytowaną przez British Council, Independent Schools Inspectorate (ISI) i posiadają licencję systemu punktowego UKVI Tier 2 General i Tier 4 General. Została założona w 1991 roku, jest akredytowanym centrum egzaminacyjnym Cambridge English oraz centrum szkoleniowym dla nauczycieli Trinity College London. Oferujemy różnorodne kursy językowe i szkolenia zawodowe. Naszym nadrzędnym celem jest danie wszystkim uczniom jak najlepszej możliwości poprawy ich życia i dążenie do zapewnienia im niezbędnych umiejętności, których potrzebują zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, aby osiągnąć sukces. Pomagając im w opanowaniu wymaganych umiejętności, jesteśmy przekonani, że nasi uczniowie będą prowadzić udane i szczęśliwe życie, gdziekolwiek zechcą żyć i pracować. Cenimy również uczciwość I harmonię pomiędzy uczniami, z ich zróżnicowanymi kulturami I narodowościami w celu rozwinięcia naszego silnego poczucia wspólnoty.

Strona internetowa: www.eurospeak.org.uk

FORIUM

FO.RI.UM. jest agencją kształcenia i szkolenia zawodowego założoną w kwietniu 2000 roku i jest certyfikowana zgodnie z normami Systemu Jakości ISO 9001. Nasza agencja działa w obszarze szkoleń personalnych. Oferujemy szereg usług skierowanych do szkół, przedsiębiorstw, władz publicznych I innych agencji szkoleniowych.

Główne obszary działań Fo.Ri.Um. to:

 • Edukacja
  • zapewnienie zintegrowanych usług w celu wzmocnienia powiązań między edukacją szkolną a warunkami pracy;
  • podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych poprzez formalną I nieformalną edukację, transfer umiejętności, uznawanie I walidację;
  • zwiększenie umiejętności uczenia się osób dorosłych poprzez wykorzystanie innowacyjnych materiałów, metodologii i metod badawczych.
 • Obszar społeczny
  • integrowanie grup mających szczególne trudności na rynku pracy, takich jak: osoby przedwcześnie porzucające naukę, pracownicy o niskich kwalifikacjach, osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, imigranci i osoby ze środowisk migracyjnych oraz mniejszości etniczne, poprzez rozwijanie ich umiejętności i kompetencji związanych z pracą;
  • zapewnienie władzom publicznym poradnictwa zawodowego;
  • oferowanie ustawicznego szkolenia (na odległość lub osobiście) dostosowanego do potrzeb uczniów;
  • zapewnienie wstępnego i ustawicznego szkolenia dla przedsiębiorstw, zazwyczaj w oparciu o innowacyjne metody nauczania.

Stały personel agencji składa się z 8 członków, mimo że zatrudniliśmy ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu szkoleniami finansowanymi przez EFS lub prywatnie.

FO.RI.UM. posiada również następujące certyfikaty-akredytacje:

 • Akredytacja przez region toskański dekretem nr 962 z dnia 10/03/2009 r. do prowadzenia działań szkoleniowych w zakresie uznanych działań, Obbligo Formativo formazione dell’obbligo, formazione superiore, formazione continua (kod PI0477);
 • Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, N. IT05/0292, SGS (Zakres projektowania i prowadzenia szkoleń i usług poradnictwa) akredytowaną przez stronę trzecią, Accredia;
 • Ei-Center Business – Certipass – Prot. 1217 z dnia 05/01/2016 r.;
 • Eipoint MERCATORUM Prot. 000283 del 25/02/2016;
 • Forma.temp certificato n. 0956. 1464
Strona internetowa: www.forium.it

QMED

Quarter Mediation jest firmą z siedzibą w Holandii, która organizuje kursy szkoleniowe dla osób dorosłych na poziomie europejskim, w ramach dostępnych programów i projektów Komisji Europejskiej, koncentrujących się na edukacji i kulturze. Obszary działalności organizacji obejmują zarówno kształcenie ogólne, jak i kształcenie i szkolenie zawodowe. Głównym celem Quarter Mediation jest promowanie uczenia się przez całe życie i tworzenie powiązań między systemem edukacji z różnych krajów, a rynkiem pracy. Quarter Mediation szkoli nauczycieli, trenerów, decydentów w dziedzinie edukacji, specjalistów ds. kształcenia i szkolenia zawodowego, koordynatorów działów szkoleniowych z uniwersytetów i przedsiębiorstw, pracowników socjalnych, itp. Uczniowie z grupy docelowej Quarter Mediation nie są osobami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji, ale mogą zajmować się studentami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi I niepełnosprawnościami, osobami niepełnosprawnymi, jak również z uchodźcami, osobami z marginesu społecznego, kobietami, osobami o niskich kwalifikacjach, osobami przedwcześnie porzucającymi naukę I wszelkimi innymi społecznościami będącymi w niekorzystnym położeniu.

Strona internetowa: www.quartermediation.eu

FYG

FyG Consultores to firma konsultingowa specjalizująca się w rozwoju biznesu i innowacyjnych rozwiązań, związanych ze strategią i internacjonalizacją MŚP i startupów. Założona w 2001 r. firma FyG Consultores jest obecna na rynkach międzynarodowych, pomagając firmom w definiowaniu strategii, które pozwalają im rozwijać się na rynkach zagranicznych i w biznesie międzynarodowym. Jako dostawca innowacyjnych rozwiązań, dodając wartość biznesową poprzez wdrożenie międzynarodowej metodologii na profesjonalnym poziomie, innowacyjnych formuł, metod współpracy w konsorcjach eksportowych i partnerstwach, dobór kadr i szkoleń z zakresu internacjonalizacji, firma jest w stanie przyspieszyć międzynarodowy biznes i rozwijać się dla MŚP i przedsiębiorców.

FyG Consultores jest również firmą edukacyjno-szkoleniową, specjalizującą się w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości i startupów, oferującą: edukację w zakresie strategii biznesowej, innowacje, warsztaty z zakresu kreatywności i umiejętności miękkich. W ostatnich latach opracowano i wdrożono szereg europejskich projektów współpracy międzynarodowej, dotyczących tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, zdolności do zatrudnienia, zarządzania, szkoleń dot. startupów, umiędzynarodowienia, grywalności i innowacyjności szkoleń dla przedsiębiorców.

Strona internetowa: www.fygconsultores.com