Badanie pilotażowe “Testowanie narzędzi spersonalizowanego uczenia się w środowiskach grupowych”

Personalised Learning in Group Environments

Badanie pilotażowe “Testowanie narzędzi spersonalizowanego uczenia się w środowiskach grupowych”

W pilotażu “Testowanie narzędzi spersonalizowanego uczenia się w środowiskach grupowych” wzięło udział 20 uczestników. Pilotaż przeprowadzony był w formie kwestionariuszy, którzy uczestnicy mieli za zadanie wypełnić, dzięki temu uzyskaliśmy od nich informacje zwrotne. Pilotaż został zorganizowany przez Quarter Mediation (Holandia) w dniach 18 czerwiec – 31 lipiec 2020 r. w ramach projektu „PLGE – Personalised Learning in Group Environments”; program Erasmus+. Uczestnicy, tj. Edukatorzy języków obcych oraz szkoleniowcy, których słuchacze napotykają na geograficzne i ekonomiczne przeszkody bardzo pozytywnie zareagowali na testowane narzędzia, w tym na Interaktywną platformę zasobów elektronicznych. Docenili również fakt, że cel tego projektu nie odnosi się jedynie do edukatorów, ale podkreśla także wysiłek uczniów w celu uzyskania jak najlepszych wyników. Informacje zwrotne od edukatorów zawierają opinie na temat każdego badanego narzędzia:

Platforma PLGE przynosi korzyści uczącym się poprzez zapewnienie możliwości i zasobów umożliwiających podejmowanie ukierunkowanych, monitorowanych działań w zakresie samodzielnej nauki, wzmacnianie procesu uczenia się oraz zaszczepianie poczucia odpowiedzialności wśród uczących się za własne efekty uczenia się i rozwój nauki języka.

Podręcznik zróżnicowanego uczenia się umożliwia edukatorom szersze spojrzenie na indywidualne możliwości uczenia się, z naciskiem na techniki zróżnicowania, które mogą być wykorzystane przez edukatorów do wdrożenia nowych metodologii na zajęciach.

Indywidualny Plan Nauki i Ocena Potrzeb uczącego się odpowiada potrzebom grupy docelowej i jest bardziej adekwatny niż tradycyjne nauczanie, zarówno pod względem jakości uczenia się jak i jego treści.

Szablony Indywidualnego Planu Nauczania są elastyczne i pozwalają na uwzględnienie specyficznych potrzeb edukacyjnych uczących się. Ich potrzeby są oceniane, monitorowane I weryfikowane, dzięki czemu uczący się czynią postępy w nauce.

Ogólnie, uczestnicy przyznali, że Interaktywna platforma zasobów elektronicznych pomaga w organizacji i komunikacji, zwiększa niezależność i pomaga w personalizacji nauki. Wpływa również na jakość i zakres zasobów oraz na znajomość technologii cyfrowych. Oferuje ona więcej możliwości współpracy i interakcji. Ponadto, ze względu na ostatnie zmiany w systemach edukacyjnych związanych z pandemią COVID-19, platforma PLGE oferuje szeroki zakres informacji, które są bardzo przydatne dla nauczycieli języków obcych.